Beth yw eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn wasanaeth annibynnol a chyfrinachol am ddim sydd yn eich helpu i ddeall eich hawliau a chael mwy o lais, dewis a rheolaeth pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud sydd yn cael effaith arnoch chi.

"Roedd yr eiriolwr yn gwrando o ddifrif ac yn fy helpu i deimlo'n rhan yn yr hyn oedd yn digwydd. Roeddent yn deall y system a rhoddwyd hyder i mi i gymryd rhan a chodi llais, er na chefais bopeth yr oeddwn yn dymuno."

Sut gall eiriolwr helpu?

Mae eiriolwr yn rhywun fydd:

yno yn arbennig i chi ac yn eich cefnogi

yn eich helpu i ddarganfod a deall gwybodaeth

yn eich helpu i ystyried eich opsiynau a gwneud penderfyniadau eich hun

yn sicrhau bod gwrandawiad ac ystyriaeth i'ch barn, dymuniadau a theimladau

yn siarad ar eich rhan pan fydd angen hynny

A yw'r llinell gymorth eiriolaeth yn addas i mi?

Ydy os ydych chi:

yn 18+, yn byw yng Ngwent Fwyaf (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen) ac angen cymorth i siarad gyda gweithwyr proffesiynol y gwasanaethau cyhoeddus am eich anghenion gofal a chefnogaeth

yn ofalwr 18+, yn byw yng Ngwent Fwyaf ac angen cymorth i siarad gyda gweithwyr proffesiynol y gwasanaethau cyhoeddus am anghenion gofal a chefnogaeth chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdanynt

yn berthynas, ffrind neu'n weithiwr proffesiynol sydd yn credu byddai rhywun yn buddio o dderbyn eiriolaeth

Beth sydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â'r llinell gymorth eiriolaeth?

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyda chyfeiriadau at wasanaethau eiriolaeth i oedolion. Gan ein bod yn annibynnol o awdurdodau lleol, y GIG a darparwyr eiriolaeth, gallem sicrhau eich bod yn derbyn y fath o eiriolaeth sydd yn gywir i chi.

Byddem yn:

gofyn am ychydig o wybodaeth sylfaenol, gan gynnwys manylion cyswllt (yn unol â rheolau amddiffyn data)

gofyn i chi ddisgrifio'ch sefyllfa yn gryno

eich hysbysu am y gwahanol fathau o eiriolaeth

trafod y math o eiriolaeth sydd fwyaf addas i chi

darparu gwybodaeth am wasanaethau eiriolaeth sydd yn agored i chi a sut i gysylltu

Dewis Cymru yw'r lle i gael gwybodaeth llesiant yng Nghymru. Click here to visit.

Mae Infoengine yn gyfieiradur o wasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru. Click here to visit.

Adnoddau

Pecyn Cyfryngau

cyWelsh

MIEG: Gweithredu o Hyd

Mae Covid wedi cael effaith ar argaeledd a throsglwyddiad eiriolaeth (a gwasanaethau cefnogol eraill). Wrth i’r cyfyngiadau lacio, a gwasanaethau’n dychwelyd i’w lle, byddem yn sicrhau ein bod yn gwneud popeth i gadw’n gyson â unrhyw newidiadau a darparu’r gefnogaeth eiriolaeth sydd ei angen arnoch chi.

Gyda'r bwriad o fod yn borth galw cyntaf, gall cysylltu â'r llinell gymorth am ddim hwn ar 0808 8010566 i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ymwneud ag eiriolaeth.

Mae'r gwasanaeth yn agored i drigolion dros 18 oed Gwent sydd angen cymorth i gael eu clywed, deall eu hopsiynau yn ymwneud â'r gwasanaethau gofal a chefnogaeth gymdeithasol maent yn ei dderbyn, neu'n credu eu bod angen, ac / neu fod â mwy o reolaeth dros benderfyniadau am eu gofal a chefnogaeth gymdeithasol. Gall gofalwyr ac ymarferwyr gysylltu â'r gwasanaeth hefyd.

Byddem yn eich diweddaru am unrhyw newidiadau, ac os ydych chi ein hangen, rydym yma i helpu o hyd!